Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd!

Stadgar

STADGAR FÖR UNNARYD FIBER,  EKONOMISK FÖRENING

 § 1 FIRMA

 Föreningens namn är Unnaryd Fiber, ekonomisk förening

 

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

 

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Hylte kommun.

 

§ 4 MEDLEMSKAP

 

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Unnaryd med omnejd.

 

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på en av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

 

Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

 

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

 

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

§ 6 INSATS

 

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 kr för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kr betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

 

§ 7 ÅRSAVGIFT

 

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

 

Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter skall regleras i de anslutningsavtal som skall upprättas mellan föreningen och medlemmarna.

 

Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

 

§ 9 UTESLUTNING

 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

 

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut. Avgång får dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde, undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. Vid utträde ur föreningen återbetalas det lägre insatsbeloppet, det vill säga 100 kronor. Resterande insatsbelopp förväntas fastighetsägare få tillbaka vid försäljningen av fastigheten. I samband med försäljning av fastigheten förutsätts den nye fastighetsägaren ansöka om medlemskap och medlemskapet därmed övergår på denne.


§ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Styrelseledamot och suppleant skall vara medlem i föreningen. Även medlems make, maka, sambo, son eller dotter kan väljas till styrelseledamot eller suppleant.
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 12 FIRMATECKNING

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 13 REVISORER

 

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

 

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 15 ÅRSREDOVISNING

 

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 

1. Mötets öppnande

 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

 

3. Godkännande av röstlängden.

 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

6. Fastställande av dagordningen.

 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

 

12. Val av ordförande

 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.

 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.

 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

 

17. Mötets avslutande

 

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

 

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

 

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

 

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

 

§ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras kapitalinsatser i föreningen.

 

§ 21 UPPLÖSNING

 

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt § 6.

 

§ 22 STADGEÄNDRING

 

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 23 ÖVRIGT

 

Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

Sök på sidan

Driftinfo

Just nu fungerar allt som det ska, inga kända problem i nätet!