Äger och förvaltar ett bredbandsnät på Unnaryds landsbygd!

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)
 
      1. Allmänt
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller från och med den 25 maj 2018. I förordningen anges bl.a. att alla som har någon form av personregister ska informera de som berörs. I anledning av detta vill föreningen upplysa om följande. Föreningen samlar bara in och lagrar de personuppgifter som behövs för vår verksamhet. Föreningen har fått personuppgifter om varje medlem från det anslutningsavtal som ingicks mellan föreningen och medlemmen vid medlemmens inträde i föreningen. Den rättsliga grunden för registreringen av personuppgifterna är således avtal och i vårt fall är det fråga om det nyss nämnda anslutningsavtalet.
 
En medlem har rätt att få ett utdrag innehållande de uppgifter som registrerats rörande medlemmen.
 
      1. Beskrivning av de register som förs av föreningen
 
Kassören har ett medlemsregister med uppgifter om medlemmarnas namn, personnummer, medlemsnummer, vanlig postadress, e-postadress, telefonnummer och den fastighet som är ansluten till föreningen. Medlemmarnas tjänsteavtal och ekonomiska transaktioner med föreningen registreras också. Registret finns i ett dataprogram på en lokal dator och det är inte åtkomligt utifrån.
 
Registret används bl.a. i samband med att föreningen sänder ut administrativa meddelanden t.ex. fakturor och meddelanden rörande fibernätet.
 
C. Övrigt
 
Föreningen använder bara personuppgifterna i vår kärnverksamhet och vi lämnar inte ut uppgifter från registret till utomstående.
 
Vid kontakter med kommunikationsoperatören eller andra entreprenörer som föreningen anlitar lämnar föreningen endast ut uppgifter om medlems namn, adress eller annan kontaktuppgift som krävs för att aktuell åtgärd eller aktuellt arbete ska kunna utföras.
 
Uppgifter som inte längre behövs gallras bort regelbundet, t.ex. vid upphört medlemskap. Gallring sker minst en gång per år.
 
Vid utskick av massmail till medlemmarna adresseras detta med hemlig kopia för att säkra att e-postadresserna inte sprids.
 
Dataskyddsombud krävs inte för föreningens verksamhet.
 
Personuppgiftsansvarig är Unnaryd Fiber, ekonomisk förening, organisationsnummer 769624-9106, c/o. Ylva Paulsson, Danshult 105, 314 52 Unnaryd.

 

 

Unnaryd Fiber, ekonomisk förening

Sök på sidan

Driftinfo

Just nu fungerar allt som det ska, inga kända problem i nätet!